Transparentne, inovatívne a bez starostí

/
Tobogan / blog 
/
Transparentne, inovatívne a bez starostí

Transparentne, inovatívne a bez starostí

26. 2. 2019 14:34   Bára Horsáková

26 Feb


Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava realizuje výber dodávateľov inovatívnym spôsobom. V priebehu štyroch rokov bude medzi hospodárske subjekty zabezpečujúce služby zimnej a letnej údržby komunikácií a mestskej zelene rozdelených viac ako 40 miliónov €. Finančný objem zákazky budí pozornosť. Svojou výškou ide v tomto okamihu o najväčšie DNS vyhlásené na území Slovenska a niet sa čo diviť, že verejný obstarávateľ kladie dôraz na transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť celého procesu a tieto kritériá svojou povahou DNS určite spĺňa.

Za prvú nespornú výhodu je možné považovať zníženie administratívnej náročnosti spojenej s predkladaním kvalifikačných dokumentov a ich kontrolou. V praxi doposiaľ menej využívaný postup DNS odkrýva ďalšie výhody. Dodatočná možnosť kvalifikácie ďalších záujemcov na nové vyhlásené výzvy počas celej doby trvania DNS potom rozhodne prispieva k zvyšovaniu konkurenčného prostredia uchádzačov a tým potom k transparentnosti a hospodárnosti celého procesu.

Predmet zákazky v rámci DNS je definovaný prvými tromi číslicami CPV kódu a k jeho detailnému spresneniu dochádza až v jednotlivých výzvach na predloženie ponuky. Odbor verejného obstarávania tak nemusí zvažovať a špecifikovať všetky podmienky kontraktu dopredu, ako je to v rámcových zmluvách, ale naopak pružne reagovať na aktuálne vzniknutú potrebu so všetkými podrobnými špecifikáciami, čo opäť významne znižuje prípadnú chybovosť v procese na strane verejného obstarávateľa.

Viac informácií k DNS v JOSEPHINE >>