Moduly a funkcie

/
Moduly a funkcie

Nástroje doplňujúce eAukčný PROEBIZ TENDERBOX

 

Umožňujú flexibilnejšie reakcie na zmeny trhovej situácie a na vývojové trendy dodávateľských ponúk.

Cieľom je dosiahnuť vysokú transparentnosť nákupného prostredia a vyššiu presnosť pri vyhodnocovaní podmienok nákupných kontraktov.

Možnosť ľubovoľného nastavenia pre každého užívateľa na mieru môže zvýšiť efektivitu práce.

Jednoducho nastaviteľný systém procesných úkonov vnútri organizácie.

Súčasťou základu PROEBIZ TENDERBOXu je ERMMA (anglická reverzná multikriteriálna a multipoložková aukcia). PROEBIZ TENDERBOX je možné doplniť ďalšími modulmi a funkcionalitami, ktoré zvyšujú jeho flexibilitu a schopnosť reagovať na trhové zmeny a na trendy dodávateľských ponúk. Nové moduly a funkcionality spresňujú nákupné rozhodnutia.

RFx DOPYT

RFx DOPYT slúži na jednokolový prieskum trhu alebo rýchly nákup. Je vhodný aj na operatívne zisťovanie podmienok dodávok a ďalší zber informácií, ktorými si vyhlasovateľ overuje dodávateľské možnosti. Dodávatelia, resp. predkladatelia ponúk dostanú e-mail, v ktorom je priamy odkaz na vstup do dopytového modulu eAukčného sw. Odpadá nutnosť vyplňovať prihlášku a registrovať sa. RFx DOPYT je možné jednoducho kombinovať s eAukciami a tým dynamicky meniť jednotlivé kolá výberových konaní. Jednou z foriem využívania tohto modulu je tzv. cyklický dopyt.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

Obľúbený typ eAukcie, pri ktorej vyhlasovateľ stanovuje prvotnú vyvolávaciu cenu a tú následne znižuje o vopred určený krok vo vopred stanovenom časovom intervale. Účastníci reagujú odsúhlasením, resp. akceptáciou vyvolávacej ceny a každej ďalšej zmeny požadovanej ponuky. Počet krokov zmeny až po finančnú hranicu, ktorá je pre vyhlasovateľa prijateľná, je možné nastaviť pred začiatkom súťaže. NIPPON sa realizuje len na jednu položku a prebieha v dvoch kolách, Vstupnom (tzn. Registračnom) a Aukčnom. Ide o eAukčný typ, ktorý je výhodné využiť aj v prípade obmedzeného či minimálneho počtu predkladateľov ponúk, alebo ak nechce zadávateľ zverejňovať informáciu o nákupnej cene dodávateľom. Väčšinou sa tento typ eAukcie používa na nákup, ale je možné použiť ho aj ako typ predaj.

HOLLAND (Dutch eAuction)

Typ eAukcie, v ktorej sa automaticky v pravidelných krokoch a v pravidelnom čase zvyšuje (nákup) alebo znižuje (predaj) vyvolávacia cena a čaká sa na prvú potvrdenú ponuku, ktorá je zároveň jedinou, pretože jej predložením táto eAukcia končí a ďalší súťažiaci už nemôžu svoje ponuky podať. V prípade nákupnej eAukcie začína licitácia na kriticky nízkej cene pre dodávateľa. Tá sa v eAukcii automaticky zvyšuje až do okamihu, keď už je pre niektorého z dodávateľov akceptovateľná. eAukcia HOLLAND sa nastavuje iba na jednu položku a prebieha v dvoch kolách, Registračnom a Aukčnom.

ZAPEČATENÉ PONUKY

Modul, ktorý chráni administrátorov a ďalších pracovníkov na strane vyhlasovateľa pred podozrením z úniku alebo zneužitia informácií. Zvyšuje bezpečnosť a transparentnosť takto realizovaných výberových konaní. V priebehu kôl určených na predkladanie ponúk nie sú prístupné konkrétne informácie o ponukách uchádzačov. Administrátor registruje, že ponuka bola vložená, ale nepozná jej hodnoty. Ponuky sú odpečatené (sprístupnené) až v momente, keď na to dá pokyn administrátor alebo iná poverená osoba či komisia. V zapečatenej forme je možné pokračovať aj v Aukčnom kole a ponuky otvoriť až po jeho ukončení.

NÁRODNÝ GOVERNMENT

Modul GOVERNMENT umožňuje realizovať eAukcie podľa príslušného národného zákona o VZ, prispôsobuje sw PROEBIZ TENDERBOX legislatívnym požiadavkám na verejné zákazky v národných prostrediach (v súčasnosti ČR a SR), vrátane zodpovedajúceho názvoslovia, elektronických podpisov a ďalších legislatívnych a bezpečnostných pravidiel. Pre tento modul je podľa zákona nutná inštalácia SSL certifikátu na šifrovanie odosielaných a prijímaných dát. Modul disponuje príslušnými vyžadovanými certifikátmi a testami. V prostredí NÁRODNÉHO GOVERNMENTU je možné realizovať eAukcie v rámci podlimitných a nadlimitných zákaziek a verejného obstarávania v rozsahu nízkych hodnôt v SR.

DRAŽBA

Elektronická aukcia je jednopoložková predajná eAukcia zohľadňujúca obvyklé odlišnosti dražobných zvyklostí v prostredí aukčnej siene. Je zvýraznený a rozšírený priestor vyhradený na opis draženého produktu, fotografickú dokumentáciu, výkresovú dokumentáciu a ďalšie potrebné prílohy.